บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

นิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   18 ครั้ง
ลำดับ ชื่อบริษัท ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต วันที่เพิกถอน วันที่สิ้นสุดการเพิกถอน