บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันอัคคีภัย

  • การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างเพื่อกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

    การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร) ตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ อ่านต่อ!